Chân ngắn, phiếm

Chân ngắn, phiếm Nhiều người đâu có nghĩ rằng “chân dài đến nách” thì cũng đồng nghĩa với “lông nách dài đến chân”.
“Nâng bi”, phiếm
“Nâng bi”, phiếm Có người nói rằng, thuật ngữ “nâng bi” có ở xứ ta từ trước khi Sài Gòn giải phóng, nó...