Khai man vẫn lên chức

Khai man vẫn lên chức

Ông Hoàng từng khai man bằng cấp để được bổ nhiệm vào thanh tra nhà nước, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của địa phương.