Lấy vợ, phiếm

Lấy vợ, phiếm

Lấy vợ, ta sẽ thành người có đủ "công, dung, ngôn, hạnh, lễ, nghĩa, trí, tín”.

Xăm mình, phiếm

Xăm mình, phiếm Paris Hilton từng xăm tên N.Carter trên da thịt ở vị trí chỉ... hai người biết.