Mua nhà tái định cư trả dần trong 10 năm

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ông Nguyễn Văn Khôi vừa ký quyết định số 14/2012/QĐ-UBND, ban hành chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, đối tượng áp dụng các trường hợp có đủ điều kiện mua nhà tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố nhưng tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và nhà ở trên đất nhỏ hơn số tiền mua nhà tái định cư phải nộp, có nguyện vọng được trả dần số tiền chênh lệch còn thiếu theo quy định của thành phố.

Việc bảo tồn vốn đầu tư và thanh toán tiền nhà được quy định là số tiền nhà được phép trả dần được tính lãi bằng 0,3%/tháng (thấp hơn lãi suất cho các đối tượng ưu tiên đặc biệt vay quy định hiện hành của UBND thành phố).

Thời gian trả dần số tiền mua nhà còn thiếu là 10 năm tính từ ngày quyết định bán nhà tái định cư của UBND thành phố. Mỗi năm, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thanh toán một phần số tiền mua nhà còn thiếu bằng 1/10 số tiền được phép trả dần cộng với lãi suất theo quy định. Trong trường hợp các hộ gia đình, cá nhân thanh toán trước thời hạn số tiền mua nhà phải trả dần cho các năm còn lại thì được giảm 10% số tiền mua nhà phải thanh toán.

Mua nhà tái định cư trả dần trong 10 năm - 1

Mỗi năm, hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán một phần số tiền mua nhà còn thiếu bằng 1/10 số tiền được phép trả dần cộng với lãi suất theo quy định.

Quy định mới cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội có trách nhiệm xác định số tiền nhà trả dần, tiền lãi suất, ký hợp đồng bán nhà ở tái định cư; tổ chức thu tiền nộp vào ngân sách thành phố theo quy định. Sau khi hộ gia đình nộp đủ tiền mua nhà theo quy định, phối hợp với UBND quận, huyện làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định.

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân được UBND thành phố cho phép mua nhà theo hình thức trả dần 10 năm mà không thực hiện việc thanh toán đủ số tiền phải nộp theo hợp đồng bán nhà đã ký liên tục trong 2 năm kể từ ngày có quyết định bán nhà hoặc trường hợp hết thời hạn trả dần 10 năm mà các hộ gia đình, cá nhân không thanh toán hết số tiền mua nhà phải trả theo hợp đồng bán nhà đã ký thì Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội có trách nhiệm báo cáo UBND Thành phố quyết định chuyển sang hình thức thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Số tiền mua nhà mà hộ gia đình, cá nhân đã trả sẽ được trừ dần vào tiền thuê nhà. Các trường hợp này không được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ. Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về việc thu nộp số tiền bán nhà theo phương thức trả dần của các hộ gia đình, cá nhân theo định kỳ 6 tháng/lần. 

Chia sẻ
Hà Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung