Hôm nay, bầu Tổng Bí thư

Hôm nay, bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ họp Hội nghị Trung ương lần thứ nhất vào hôm nay (27-1) để bầu Bộ Chính...