Thủ tướng sắp xếp lãnh đạo 2 viện hàn lâm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định về nhân sự Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH&CN); Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện (KH&CN) Việt Nam nay giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm (KH&CN) Việt Nam.

Hai ông Nguyễn Đình Công và ông Dương Ngọc Hải là các Phó Chủ tịch Viện (KH&CN) Việt Nam, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm (KH&CN) Việt Nam.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (KHXH) nay giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Hai ông Võ Khánh Vinh và ông Nguyễn Quang Thuấn là các Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam nay giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Như vậy, có thể thấy các vị lãnh đạo cao nhất thuộc 2 viện hàn lâm đầu tiên của Việt Nam không thay đổi so với trước. Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4/3/2013.

Thủ tướng sắp xếp lãnh đạo 2 viện hàn lâm - 1

Trụ sở Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Trước đó, theo nghị định của Chính phủ, từ ngày 19 và 22/2, hai viện hàn lâm đầu tiên của Việt Nam sẽ lần lượt đi vào hoạt động gồm Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam và Viện hàn lâm KHXH Việt Nam. Đây là hai cơ quan được hình thành trên cơ sở Viện KH&CN Việt Nam và Viện KHXH Việt Nam.

Theo Nghị định này, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển; đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có Chủ tịch và không quá 3 Phó Chủ tịch. Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHViệt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện.

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật.

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam có Chủ tịch và không quá 4 Phó Chủ tịch. Các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN