Theo Hồng Phú - Triệu Quang (danviet.vn)

sự kiện Miền Bắc rét kỷ lục