Học và hành

Sắp tới, VPF sẽ tổ chức một chuyến “du học” cho các thành viên.