Vở kịch hoàn hảo

Vở kịch hoàn hảo Anh ta bế thốc cô gái vào phòng và tuột nốt chỗ vải còn lại trên người cô.