Tổng Bí thư nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới

Thứ Năm, ngày 21/01/2016 12:25 PM (GMT+7)

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư đã nêu những tư tưởng và nội dung cốt lõi trong các văn kiện.

Tổng Bí thư nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới - 1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu 6 vấn đề.

Thứ nhất, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan lieu.

Ba, tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Bốn, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Năm, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáu, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tang trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Theo Hà Nhân (Tiền Phong)

sự kiện Đại hội Đảng XII