The Avengers có phần 2

The Avengers có phần 2 Vì quá thành công về mặt doanh thu nên các nhà sản xuất quyết định làm tiếp phần 2.