"Làm phải như nói dân mới tin"

"Chính phủ lắng nghe điều gì ở dân? Quốc hội bàn bạc thì rất hay, ra nghị quyết rất trúng nhưng có thể thấy, nói chưa đi đôi với làm....