Theo Hương Bùi - Ảnh: Lê Thiện Viễn, Đỗ Long (danviet.vn)

sự kiện Vy Oanh