Vì sao chưa điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1-7?

Sự kiện: Thời sự

Khi BHXH Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng thì BHXH TP HCM sẽ thực hiện truy trả phần chênh lệch từ tháng 7-2023 cho đến tháng được điều chỉnh.

Ngày 3-7, BHXH TP HCM đã thông tin về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tháng 7-2023. Theo đó, căn cứ Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 1-7-2023 được điều chỉnh gồm:

a. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

b. Cán bộ xã, phường, thị trấn (quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP của Chính phủ).

c. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động); Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 206-CP ngày 30-5-1979 của Hội đồng Chính phủ).

d. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường).

e. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg).

g. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg).

h. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg).

k. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

i. Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1-1-1995.

Và những người nêu tại điểm a,b,c,d,e,g,h nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước tháng 1-1995, sau khi điều chỉnh theo quy định, có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng.

Sau khi điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH thấp nhất người lao động nhận được là 3 triệu đồng/người/tháng

Sau khi điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH thấp nhất người lao động nhận được là 3 triệu đồng/người/tháng

Theo quy định, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng theo 2 mức:

+ Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2023 tháng 6-2023 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP. + Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Từ ngày 1-7-2023, người nêu tại điểm a,b,c,d,e,g,h nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước tháng 1-1995, sau khi điều chỉnh theo quy định, có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng; Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

BHXH TP HCM cho hay do Nghị định 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 14-8-2023 nên kỳ chi trả tháng 7-2023, BHXH thành phố chưa điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định này. Khi BHXH Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng thì BHXH thành phố sẽ thực hiện truy trả phần chênh lệch từ tháng 7-2023 cho đến tháng được điều chỉnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) quy định gì về hưởng BHXH một lần?

Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Luật BHXH (sửa đổi) đánh giá kỹ tác động đối với quy định hưởng BHXH một lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Chi ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN