Đề thi, gợi ý đáp án đầy đủ môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020

Thứ Hai, ngày 10/08/2020 10:58 AM (GMT+7)

Sáng 10/8, các thí sinh thi làm bài thi Khoa học xã hội gồm Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân hoặc bài thi Khoa học tự nhiên gồm Vật lý - Hoá học - Sinh học. Báo Tiền phong điện tử cập nhật đề thi Sinh học và đáp án đề thi.

  

Đề thi, gợi ý đáp án đầy đủ môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 1

Đề thi, gợi ý đáp án đầy đủ môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 2

Đề thi, gợi ý đáp án đầy đủ môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 3

Đề thi, gợi ý đáp án đầy đủ môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2020 - 4

GỢI Ý GIẢI ĐỀ

Mã đề: 201 - Tuyensinh247.com

81.A 82.B 83.D 84.A 85.A 86.A 87.D 88.D 89.A 90.C
91.A 92.C 93.C 94.A 95.A 96.B 97.A 98.A 99.D 100.A
101.C 102.C 103.D 104.D 105.B 106.D 107.D 108.B 109.C 110.B
111.C 112.A 113.C 114.B 115.B 116.C 117.B 118.C 119.D 120.A

Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 203 - Tuyensinh247.com

81.A 82.B 83.D 84.A 85.C 86.C 87.D 88.C 89.B 90.D
91.C 92.B 93.C 94.B 95.D 96.C 97.D 98.C 99.C 100.B
101.C 102.A 103.C 104.B 105.B 106.A 107.D 108.B 109.C 110.B
111.C 112.D 113.B 114.A 115.B 116.D 117.A 118.B 119.D 120.D

Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com

81.B 82.D 83.C 84.A 85.B 86.A 87.A 88.D 89.C 90.D
91.B 92.B 93.C 94.D 95.B 96.A 97.A 98.C 99.D 100.D
101.D 102.B 103.C 104.C 105.B 106.A 107.D 108.C 109.C 110.D
111.D 112.A 113.A 114.B 115.C 116.B 117.C 118.A 119.B 120.B

Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 206 - Tuyensinh247.com

81.B 82.A 83.A 84.B 85.A 86.D 87.D 88.B 89.B 90.A
91.A 92.D 93.D 94.D 95.C 96.A 97.B 98.A 99.A 100.D
101.C 102.C 103.D 104.C 105.C 106.C 107.D 108.D 109.A 110.B
111.B 112.C 113.A 114.C 115.D 116.C 117.B 118.A 119.B 120.B

Mã đề: 207 - Tuyensinh247.com

81.A 82.A 83.C 84.A 85.D 86.A 87.B 88.D 89.A 90.D
91.B 92.B 93.B 94.A 95.C 96.C 97.A 98.D 99.B 100.D
101.C 102.A 103.C 104.A 105.C 106.D 107.D 108.D 109.C 110.A
111.C 112.A 113.C 114.D 115.D 116.C 117.B 118.D 119.C 120.A

Mã đề: 208 - Tuyensinh247.com

81.A 82.A 83.D 84.C 85.D 86.D 87.A 88.D 89.B 90.A
91.D 92.D 93.B 94.D 95.D 96.C 97.B 98.A 99.B 100.B
101.B 102.C 103.A 104.A 105.C 106.C 107.C 108.A 109.A 110.A
111.C 112.B 113.C 114.B 115.D 116.C 117.D 118.C 119.C 120.A

Mã đề: 209 - Tuyensinh247.com

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 210 - Tuyensinh247.com

81.D 82.D 83.A 84.D 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 211 - Tuyensinh247.com

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com

81.B 82.B 83.A 84.D 85.B 86.D 87.D 88.A 89.C 90.C
91.A 92.C 93.C 94.C 95.B 96.D 97.C 98.C 99.B 100.C
101.A 102.A 103.B 104.D 105.B 106.D 107.C 108.C 109.B 110.A
111.C 112.D 113.D 114.D 115.C 116.A 117.A 118.D 119.A 120.A

Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com

81.B 82.C 83.A 84.A 85.A 86.B 87.C 88.A 89.C 90.C
91.D 92.B 93.D 94.C 95.D 96.D 97.B 98.A 99.B 100.A
101.C 102.B 103.C 104.D 105.C 106.D 107.C 108.A 109.B 110.B
111.D 112.B 113.A 114.C 115.D 116.C 117.C 118.D 119.A 120.D

Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com

81.D 82.B 83.A 84.D 85.D 86.B 87.C 88.D 89.A 90.D
91.C 92.A 93.D 94.B 95.A 96.B 97.C 98.A 99.B 100.A
101.B 102.A 103.A 104.B 105.C 106.B 107.A 108.D 109.A 110.A
111.D 112.B 113.D 114.D 115.D 116.A 117.D 118.D 119.B 120.D

Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com

81.B 82.C 83.C 84.C 85.A 86.C 87.A 88.D 89.A 90.D
91.A 92.A 93.A 94.D 95.D 96.B 97.D 98.D 99.D 100.C
101.C 102.B 103.C 104.B 105.C 106.A 107.B 108.D 109.C 110.B
111.B 112.B 113.B 114.C 115.A 116.B 117.A 118.B 119.D 120.B

Mã đề: 216 - Tuyensinh247.com

81.A 82.A 83.A 84.A 85.D 86.C 87.D 88.D 89.D 90.A
91.C 92.D 93.D 94.B 95.A 96.D 97.B 98.C 99.C 100.A
101.C 102.C 103.C 104.B 105.A 106.C 107.B 108.B 109.A 110.A
111.D 112.D 113.C 114.B 115.D 116.D 117.B 118.C 119.B 120.B

Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com

81.A 82.D 83.B 84.B 85.C 86.D 87.C 88.D 89.B 90.B
91.C 92.A 93.A 94.D 95.C 96.B 97.B 98.B 99.C 100.A
101.A 102.B 103.C 104.A 105.A 106.A 107.B 108.C 109.C 110.B
111.C 112.C 113.B 114.C 115.C 116.B 117.A 118.A 119.B 120.

Mã đề: 219 - Tuyensinh247.com

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề: 220 - Tuyensinh247.com

81.A 82.D 83.B 84.A 85.B 86.C 87.C 88.B 89.D 90.D
91.C 92.B 93.B 94.A 95.A 96.C 97.B 98.A 99.B 100.B
101.D 102.A 103.D 104.D 105.A 106.C 107.A 108.C 109.B 110.C
111. 112.B 113. 114.B 115.C 116. 117. 118.A 119.D 120.A

Mã đề: 221 - Tuyensinh247.com

81.C 82.B 83.B 84.B 85.A 86.A 87.C 88.A 89.B 90.C
91.B 92.A 93.A 94.D 95.D 96.D 97.A 98.B 99.B 100.C
101.A 102.D 103.C 104.B 105.D 106.C 107.D 108.B 109.A 110.C
111.B 112.A 113.A 114.B 115.C 116.C 117.C 118.B 119.B 120.C

Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

81.B 82.A 83.A 84.A 85.A 86.C 87.B 88.B 89.C 90.C
91.B 92.B 93.A 94.C 95.B 96.A 97.A 98.B 99.D 100.C
101.C 102.C 103.A 104.B 105.B 106.D 107.A 108.D 109.D 110.B
111.D 112.A 113.A 114.B 115.C 116.A 117.D 118.C 119.A 120.A

Mã đề: 223 - Tuyensinh247.com

81.D 82.C 83.A 84.D 85.C 86.B 87.A 88.C 89.C 90.B
91.C 92.D 93.B 94.B 95.A 96.C 97.B 98.B 99.C 100.B
101.A 102.D 103.C 104.C 105.B 106.C 107.C 108.A 109.A 110.D
111.D 112.D 113.D 114.D 115.D 116.A 117.D 118.D 119.D 120.A

Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com

81.C 82.A 83.B 84.D 85.B 86.C 87.D 88.D 89.C 90.A
91.D 92.B 93.C 94.B 95.D 96.B 97.A 98.D 99.C 100.B
101.D 102.A 103.D 104.D 105.C 106.C 107.B 108.D 109.C 110.B
111.C 112.D 113.D 114.A 115.D 116.B 117.C 118.D 119.C 120.D

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/de-thi-dap-an-day-du-mon-sinh-hoc-tot-nghiep-thpt-2020-1703146...

Đề thi, đáp án đầy đủ môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2020

Sáng 10/8, các thí sinh thi làm bài thi Khoa học xã hội gồm Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân hoặc bài thi Khoa học tự...

Theo Bách Hợp- Nghiêm Huê (Tiền Phong)
sự kiện Kỳ thi tốt nghiệp THPT