Lạ kỳ "đá đẻ" ở làng Le

Đồng bào tin Yang Plút một nửa là đá, nửa còn lại là ngà voi, cứ vài năm lại “đẻ” ra một hòn nhỏ khác.