Luyện “Alibaba” là ai?

Luyện “Alibaba” là ai? Luyện nói ra lý lịch chẳng hay ho của mình không phải để “vạch áo cho người xem lưng” mà thực chất thông qua...