Theo Nga Ly; Ảnh: Alexz (danviet.vn)

sự kiện Lilly Luta