Có thể tạo thú lai người?

Có thể tạo thú lai người? Khoa học hiện đại đã có thể tạo phôi lai người - thú, và một dự án tạo sinh vật lai như trong thần thoại Hy...