SGK chương trình giáo dục mới: Ai được chọn?

Thứ Năm, ngày 14/11/2019 09:11 AM (GMT+7)

Bộ GD&ĐT đang soạn thảo dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. Dự thảo này đã được gửi các cơ sở giáo dục để lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành.

Sự kiện:

Giáo dục

SGK chương trình giáo dục mới: Ai được chọn? - 1

Theo dự thảo thông tư trên, việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông từng tỉnh thì chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hội đồng lựa chọn SGK. Trong đó chủ tịch hội đồng là lãnh đạo UBND, các phó chủ tịch là lãnh đạo sở GD&ĐT, thư ký hội đồng là lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc sở GD&ĐT. Mỗi môn học/hoạt động giáo dục ở một cấp học có một tiểu ban. Dự kiến mỗi tiểu ban tối thiểu là 11 thành viên.

Thành phần của các tiểu ban này có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, đại diện các cơ quan tổ chức có liên quan... Đặc biệt, dự thảo đưa ra quy định có ít nhất 2/3 tổng số thành viên là nhà giáo hoạt động giáo dục, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc các vùng miền trên địa bàn.

UBND cấp tỉnh tổ chức xây dựng và ban hành tiêu chí chọn SGK dựa trên các nguyên tắc: phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương, cộng đồng dân cư, tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá... SGK được Tiểu ban lựa chọn là SGK đạt tối thiểu 2/3 số thành viên của Tiểu ban bỏ phiếu lựa chọn.

Dự thảo thông tư cũng nêu sau khi UBND tỉnh đã có quyết định chọn sách, nếu cần thiết sẽ lựa chọn bổ sung hoặc lựa chọn lại SGK. Quá trình thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/sgk-chuong-trinh-giao-duc-moi-ai-duoc-chon-1486371.tpo

Sách giáo khoa mới sẽ có giá cao hơn

Bộ GD&ĐT đang hoàn tất những thủ tục pháp lý cuối cùng để công bố các bản sách giáo khoa (SGK) theo chương trình giáo...

Theo Nghiêm Huê (Tiền Phong)

sự kiện Giáo dục