Đề thi, đáp án đầy đủ môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020

Thứ Hai, ngày 10/08/2020 13:53 PM (GMT+7)

Sáng 10/8, các thí sinh thi làm bài thi Khoa học xã hội gồm Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân hoặc bài thi Khoa học tự nhiên gồm Vật lý - Hoá học - Sinh học. Báo Tiền phong điện tử cập nhật đề, đáp án môn Hóa học.

  

Đề thi, đáp án đầy đủ môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 1

Photo: ..

Đề thi, đáp án đầy đủ môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 2

Photo: ..

Đề thi, đáp án đầy đủ môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 3

Photo: ..

Đề thi, đáp án đầy đủ môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 4GỢI Ý GIẢI ĐỀ

Mã đề: 201 - Tuyensinh247.com

41. C 42.D 43. B 44.A 45. B 46.D 47.C 48.D 49.C 50.D
51.D 52.B 53.A 54.A 55.C 56.B 57.B 58.A 59.A 60.B
61.A 62.B 63.B 64.D 65.A 66.B 67.D 68.D 69.D 70.A
71.A 72.D 73.A 74.B 75.D 76.A 77.D 78.B 79.D 80.A

Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 203 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com

41. A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.A 48.D 49.C 50.C
51.B 52.C 53.D 54.A 55.D 56.A 57.C 58.B 59.A 60.B
61.A 62.C 63.D 64.C 65.D 66.D 67.D 68.A 69.D 70.A
71.A 72.C 73.C 74.A 75.A 76.C 77.A 78.D 79.D 80.D

Mã đề: 206 - Tuyensinh247.com

41.A 42.D 43.D 44.D 45.B 46.A 47.D 48.B 49.B 50.A
51.A 52.C 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.B 59.D 60.B
61.C 62.A 63.C 64.A 65.B 66.C 67.A 68.D 69.C 70.C
71.D 72.B 73.A 74.B 75.D 76.C 77.A 78.B 79.C 80.D

Mã đề: 207 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 208 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 209 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 210 - Tuyensinh247.com

41. B 42. C 43. D 44. C 45. C 46.C 47.B 48.B 49.C 50.A
51.C 52.D 53.B 54.A 55.D 56.D 57.D 58.A 59.B 60.B
61.C 62.A 63.A 64.B 65.B 66.D 67.B 68.A 69.A 70.D
71.B 72.B 73.B 74.A 75.A 76.D 77.D 78.B 79.D 80.A

Mã đề: 211 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com

41. B 42. D 43. A 44.C 45. D 46.C 47.B 48.D 49.D 50.D
51.A 52.C 53.D 54.C 55.D 56.A 57.A 58.A 59.C 60.A
61.B 62.B 63.C 64.B 65.D 66.B 67.C 68.C 69.C 70.B
71.D 72.D 73.D 74.B 75.C 76.C 77.B 78.A 79.A 80.B

Mã đề: 216 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com

41.A 42.C 43.C 44.D 45.B 46.B 47.D 48.D 49.C 50.D
51.A 52.B 53.A 54.B 55.B 56.B 57.A 58.B 59.B 60.D
61.D 62.D 63.A 64.A 65.C 66.D 67.D 68.C 69.C 70.A
71.A 72.D 73.A 74.C 75.A 76.D 77.D 78.D 79.A 80.A

Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 219 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 220 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 221 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

41.B 42.C 43.C 44.D 45.C 46.A 47.C 48.D 49.C 50.B
51.B 52.B 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.D 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 223 - Tuyensinh247.com

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com

41. D 42. D 43. C 44. C 45. B 46.C 47.D 48.D 49.C 50.D
51.D 52.B 53.B 54.B 55.C 56.D 57.C 58.A 59.D 60.A
61.B 62.A 63.A 64.B 65.D 66.A 67.D 68.B 69.B 70.D
71.A 72.C 73.C 74.B 75.A 76.D 77.C 78.D 79.A 80.B

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/de-thi-dap-an-day-du-mon-hoa-hoc-tot-nghiep-thpt-2020-1703178....

Đề thi, đáp án đầy đủ môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2020

Sáng 10/8, các thí sinh thi làm bài thi Khoa học xã hội gồm Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân hoặc bài thi Khoa học tự...

Theo Huê Nghiêm (Tiền Phong)
sự kiện Kỳ thi tốt nghiệp THPT