Đố vui: Biển lớn nhất

Trên thế giới biển nào lớn nhất?

>>> Trả lời: Biển khổ vì biển khổ không bờ

Đố vui: Biển lớn nhất - 1

*
* *

Đố vui “bàn chân dẫm gì?”: Chân chúng ta thường dẫm lên cái gì?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung