Theo Q.H (Tổng hợp) (Khám phá)

sự kiện Bi-a: Những đường cơ huyền ảo