Đố vui: Đồ quý của con trai

Đố các bạn nữ biết chuyện này, cái gì của con trai là quý nhất?

>>> Trả lời: Ngọc trai

Đố vui: Đồ quý của con trai - 1

*
* *

Đố vui “làng nói dối”: Khách du lịch gặp phải làng mà ai cũng nói dối, chắc không dám đến lần thứ hai.

Một khách du lịch đứng giữa 2 con đường, 1 bên về làng toàn là dân nói dối, 1 bên là làng toàn dân nói thật! Gặp 1 người đang đứng ở giữa 2 con đường, không biết người này thuộc làng nào! Ông khách muốn đến làng của người nói thật! Vậy theo bạn ông ta sẽ nói với người này như thế nào để biết đâu là làng nói thật?

>>> Trả lời

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung