HB - Ảnh: Gin Trần - Stylist: Phương Nam

sự kiện Vy Oanh