Mr Bean : Thư viện

Mr Bean : Thư viện Cùng Mr Bean vào thư viện khám phá kho tàng kiến thức và những quyển sách cổ vô giá.