Phong cách đóng đinh đặc biệt

Nếu có cấp bậc cho chuyên nghành đóng đinh thì phải phân cho anh này là tiến sĩ đóng đinh mất.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung