Đàn ông là gì của phụ nữ?

Là ông chủ, là nô lệ hay là giống như tình huống trong câu chuyện này?

Đàn ông là gì của phụ nữ? - 1

Đàn ông là gì của phụ nữ? - 2

Đàn ông là gì của phụ nữ? - 3

Đàn ông là gì của phụ nữ? - 4

*

* *

Đàn ông là gì của phụ nữ? - 5

Đàn ông là gì của phụ nữ? - 6

Đàn ông là gì của phụ nữ? - 7

Đàn ông là gì của phụ nữ? - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung