Chặn xe tải, phát hiện trên thùng có 15 người trốn chốt kiểm soát chống dịch Covid-19 1591492421
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video