Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Thanh niên: Trung tâm của chính sách phát triển

Thứ Hai, ngày 24/12/2012 15:57 PM (GMT+7)

Đó là nội dung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa được Sở Nội vụ TP Đà Nẵng triển khai.

Mục tiêu chung của chương trình là xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, có ý thức chấp hành pháp luật và ý thức công dân; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng.

Thanh niên: Trung tâm của chính sách phát triển - 1

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng triển khai chương trình thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam cho đại diện các sở, ngành, quận, huyện

Theo ông Lê Phú Nguyện, Trưởng phòng Công tác thanh niên Sở Nội vụ, có 6 giải pháp chủ yếu để  thực hiện các mục tiêu này, đó là: Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, các chương trình, chính sách của Nhà nước về thanh niên trong giai đoạn hiện nay; Chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Đoàn thanh niên đổi mới phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng nguyện vọng của thanh niên; xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về thanh niên đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên.

Chủ tịch UBND TP giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thành Đoàn và các sở, ban, ngành cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình thực hiện chiến lược phát triển thanh niên và kế hoạch công tác thanh niên hằng năm của UBND TP; rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp; làm đầu mối giúp UBND TP đôn đốc, kiểm  tra các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong việc triển khai thực hiện chương trình. Các sở, ban, ngành, quận, huyện phải xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình 5 năm về phát triển thanh  niên phù hợp với công tác hoạch định chính sách của ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan hoặc kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương trong cùng thời kỳ; bố trí đủ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, lồng ghép các vấn đề về phát triển thanh niên trong công tác hoạch định chính sách phát triển KT-XH của địa phương.

Ngày 1-12 hằng năm, các sở, ban, ngành, quận, huyện phải báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND TP thông qua Sở Nội vụ. Trước mắt, trong năm 2013, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động thanh niên “3 hơn” trong công tác cải cách hành chính; phối hợp Thành Đoàn nghiên cứu, thành lập Tổng đội TNXP để tổ chức, huy động các lực lượng TNXP, TNXK, thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng, phát triển KT-XH; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên và đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đối với cán bộ Đoàn chuyên trách, cán bộ Đoàn kiêm nhiệm trong các trường học, cơ quan, đơn vị; tham mưu cho UBND TP xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê về thanh, thiếu niên, công tác thanh niên phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản lý điều hành đối với công tác thanh niên. Sở GD-ĐT tham mưu cho UBND TP ban hành kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên  phục vụ công tác giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên trong trường học.

Thanh niên: Trung tâm của chính sách phát triển - 2

Bồi dưỡng, đào tạo và khơi dậy sự sáng tạo trong thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (trong ảnh: Thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường)

Sở LĐ-TB&XH tham mưu cho UBND TP ban hành và triển khai đề án đổi mới công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020. Sở Ngoại vụ vận động thành lập, hướng dẫn và hỗ trợ phát triển các CLB ngoại ngữ và các diễn đàn, sân chơi trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở du lịch dịch vụ để khuyến khích việc sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và làm việc. Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tham mưu cho UBND TP ban hành và triển khai đề án hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ khu vực tư nhân. CATP xây dựng cơ chế phối hợp cung cấp thông tin, theo dõi, quản lý đối tượng giữa CA, cơ sở giáo dục và gia đình nhằm phòng ngừa TTN vi phạm pháp luật...

Hy vọng với hàng loạt biện pháp được triển khai cụ thể cho từng ngành, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 sớm đạt các mục tiêu đề ra.

Theo M.Hằng (Công an Đà Nẵng)
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang