Mua bán thời bao cấp hoá ra khó khăn đến nhường này

Phiếu E là phiếu cho cán bộ công nhân viên và hưu trí bình thường, mỗi tháng được mua 0,5 kg thịt/tháng. Phiếu C được giới hạn 1 kg/tháng, phiếu N, Tr (N là thiếu niên, Tr là trẻ em) chỉ được mua 0,3 kg/tháng.

Nguồn: http://danviet.vn/mua-ban-thoi-bao-cap-hoa-ra-kho-khan-den-nhuong-nay-502020109107257.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh