1

Nhân vật do Minh Luân đảm nhận trong bộ phim "Mẹ rơm" tên là gì?