1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Trâu buộc ghét trâu …”?