1

Theo tục ngữ Việt Nam, cần bao nhiêu cây chụm lại để “nên hòn núi cao”?