1

Con vật nào được nhắc đến trong câu: “Cốc mò … xơi”