1

Theo phương ngữ Nam Bộ, thì anh hai, chị hai là người con thứ mấy trong gia đình?