1

Chi phí bảo hiểm nhân thọ của mỗi người đều giống nhau: