Mang án oan xuống... mồ

Mang án oan xuống... mồ “Trước giây phút lâm chung, chồng có dặn tôi bằng mọi giá phải đòi lại công bằng, đề nghị cơ quan tố tụng...