Hệ thống nâng được nhà nặng 100 tấn lên gần 4m để chống lũ 1547725075
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video